DPS województwo mazowieckie

Projekt „WSPARCIE DLA MAZOWSZA”, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Domów Pomocy Społecznych, Zakładów Pielęgnacyjno – Opiekuńczych i Hospicjów na czas COVID-19” – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.